Zanieczyszczenia powietrza – czym są, jak im zapobiegać?

Zanieczyszczenia powietrza niosą za sobą zarówno lokalne jak i globalne skutki. To właśnie one uważane są za jedną z głównych przyczyn powstawania takich zjawisk jak dziura ozonowa. Z tego względu na szczycie podejmowane są próby walki zarówno z samym zanieczyszczeniem jak i jego skutkami.

Za zanieczyszczenia powietrza uznawane są substancje, które przenikają do atmosfery zmieniając jej pierwotny skład.
To przede wszystkim dwutlenek węgla i siarki oraz związki azotu.  Powietrze zanieczyszczane jest nie tylko przez substancje występujące w postaci gazowej ale również ciecze i ciała stałe. Ze względu na swoją formę są one najniebezpieczniejszym zagrożeniem, gdyż w szybkim czasie doprowadzają do skażenia wszystkich pozostałych elementów ekosystemu.
W skali globalnej przyczyniają się do nieodwracalnych zmian klimatycznych takich jak wspomniana już dziura ozonowa smog efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest przemysł paliwowo – energetyczny, metalurgiczny i chemiczny.
Nie bez znaczenia pozostaje również wzrost ogólnej liczby ludności i uprzemysłowienie.

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza

Sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza jest wiele. Obejmują one działania zmierzające do zmniejszenia emisji niepożądanych substancji do atmosfery. Rozwiązaniami wykorzystywanym w przemyśle jest np. instalacja bardziej wydajnych filtrów kominowych czy unowocześnienie i zmiana procesów technologicznych.  Kolejną grupą istotnych działań jest zwiększanie inwestycji w ekologiczne środki transportu oraz niskoemisyjne modele samochodów. Kolejnym sposobem jest wprowadzanie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii. Ograniczenie ruchu samochodowego na korzyść transportu publicznego czy rowerów jest rozwiązaniem z powodzeniem wykorzystywanym w większości większych miast Europy.

Warto dodać, że każdy ma wpływ na stan powietrza wokół nas i jest po części odpowiedzialny za stan powietrza atmosferycznego. Powinniśmy podjąć wszelkie możliwie działania by zapobiegać skutkom zanieczyszczeń środowiska.