Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane
z budżetu Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji.
Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.
Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
  oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
 • nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów,
  obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

  • producentami rolnymi,
  • grupami lub organizacjami producentów,
  • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
  • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

 • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;
 • zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

http://www.arimr.gov.pl