System EMAS jego rola

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
System ekozarządzania i audytu (EMAS) funkcjonuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO 14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

PROGRAM WPROWADZENIA EMAS W POLSCE

Ze względu na charakter przepisów unijnych konieczne jest przygotowanie się Polski do natychmiastowego wdrożenia Rozporządzenia w sprawie EMAS po przystąpieniu do UE, poprzez:
– wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych za rejestrację jednostek organizacyjnych w systemie EMAS,
– ustanowienie systemu akredytacji weryfikatorów EMAS,
– przeszkolenie kadr,
– stworzenie odpowiednich podstaw prawnych.

W trakcie wdrażania systemu EMAS w Polsce zakłada się wykorzystanie następujących organów, instytucji oraz elementów istniejącego systemu administracji i zarządzania środowiskowego:
– Ministerstwo Środowiska
– Polskie Centrum Akredytacji
– Polski Komitet Normalizacyjny
– Wojewodowie
– Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich
– 26 organizacji certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego na polskim rynku

Podział odpowiedzialności za funkcjonowanie EMAS w Polsce na centralny organ kompetentny, organ nadzorujący oraz Ministra Środowiska wynika to z ogólnego charakteru systemu EMAS oraz ze struktury administracji publicznej.
Zadania Ministra Środowiska:
– prowadzenie krajowej listy zarejestrowanych jednostek w kraju,
– prowadzenie listy akredytowanych weryfikatorów,
– wymiana informacji z Komisją Europejską i organami EMAS.

http://emas.gdos.gov.pl/

źródło: ueapme.com