Spółdzielnia Energetyczna jako forma działalności gospodarczej

Spółdzielnia
(źr.int.)– rodzaj podmiotu gospodarczego, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to dobrowolne zrzeszenie osób, o teoretycznie nieograniczonej ilości członków, która może się nieustannie zmieniać. Fundusz spółdzielni działa na zasadzie udziałów i każdy członek aby dołączyć do spółdzielni musi zostać udziałowcem. Na podstawie tych założeń spółdzielnia działa w interesie jej członków. Ponadto spółdzielnie są wysoce demokratycznym rozwiązaniem, gdyż zazwyczaj każdy członek może oddać swój głos na temat działania tego podmiotu.

Spółdzielnia energetyczna i jej założenia
To rodzaj spółdzielni powstały w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb energetycznych jej członków, dający jednocześnie możliwość sprzedaży energii.Każda spółdzielnia musi posiadać takie organy jak zarząd, rada nadzorcza oraz posiadający największą władzę organ – walne zgromadzenie. Każdy z członków spółdzielni ma jeden głos do wykorzystania na walnym zgromadzeniu niezależnie od tego kiedy do niej wstąpił i jak duże ma w niej udziały. Z perspektywy prawa Spółdzielnia Energetyczna to jedno z najbardziej demokratycznych rozwiązań połączeń społecznych wytwarzających energię w oparciu o zasoby konwencjonalne i niekonwencjonalne. Obecnie opierając się na ustawie z dnia 16 września 1982 r. nie ma ograniczeń kto może utworzyć spółdzielnię energetyczną oraz jaki jest minimalny wkład członka. Przy jej założeniu nie jest wymagana forma aktu notarialnego, a jedynie notarialne potwierdzenie podpisów członków zarządu. Zmniejsza to koszty i przyśpiesza założenie. Obecnie spółdzielnię może założyć nie mniej niż 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne.
Spółdzielnie nie mogą z definicji (podobnie jak Fundacje i Stowarzyszenia) przynosić zysków, zaś nadwyżki budżetowe podlegają opodatkowaniu, który następnie jest wypłacany członkom spółdzielni jako „rekompensata”. W przypadku spółdzielni energetycznej, która sprzedając energię swoim członkom osiągnie zysk, otrzymaną nadwyżkę musi zwrócić członkom, która nie podlega opodatkowaniu. Stanowi to korzystny mechanizm wspierania OZE. Spółdzielnia energetyczna jest bezpieczną formą prowadzenia działalności gospodarczej, na co wpływ mają brak odpowiedzialności majątkowej członków spółdzielni w
przypadku niewypłacalności spółdzielni, ochrona interesów kontrahentów i członków spółdzielni poprzez obowiązek regularnego poddawania spółdzielni badaniom przez związek rewizyjny oraz nikłe ryzyko upadłości. W sprawy spółdzielni angażują się często przedstawiciele gmin i przedsiębiorstw komunalnych, co zwiększa bezpieczeństwo takiej inwestycji. Spółdzielczość energetyczna przynosi samym regionom wiele korzyści, umożliwiając pojedynczym obywatelom,
niedysponującym odpowiednio dużym kapitałem, udział w inwestycjach OZE. Ma to przełożenie na korzyści finansowe członków spółdzielni oraz całych lokalnych społeczności, dzięki zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców czy rolników.
Rozwojowi spółdzielczości energetycznej towarzyszy wzrost akceptacji dla odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie poziomu zaufania społecznego i zaangażowania się obywateli na rzecz wspólnoty.