Rozwój gospodarki rynkowej

Wzrost znaczenia instrumentów ekonomicznych, w tym również w polityce
ekologicznej związany jest bezpośrednio z rozwojem gospodarki rynkowej.
Instrumenty ekonomiczne opierają się głównie na wprowadzaniu
odpowiednich rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i ekonomicznych do
niwelowania negatywnych oddziaływań działalności gospodarczej jak również
konsumpcyjnej. Ekologiczna gospodarka rynkowa koncentruje się na obniżeniu
społecznych kosztów osiągania pożądanego poziomu zanieczyszczenia
środowiska podczas jego eksploatacji.

Główne przyczyny rozwoju środowiska ekologicznego:

  • globalne ocieplenie w wyniku emisji gazów przemysłowych
  • wyrąb lasów i jego skutki klimatyczne związane z niszczeniem fauny
  • deficyt zasobów naturalnych w stosunku do poziomu życia

Aspekty wpływające na poprawę jakości ekologicznej gospodarki rynkowej: 

  • zmiana struktury gospodarczej na proekologiczną
  • skuteczna walka z biedą i ubóstwem
  • rozwój wiedzy naukowej i technicznej w obszarach tj. biotechnologia, biomedycyna,
    nanotechnologia, informatyka
  • upowszechnianie edukacji i kultury