Recykling-podstawowe informacje

Każdego roku na świecie powstają setki tysięcy ton odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci, niestety jednak ze względu na długi czas degradacji utrzymywanie ich na składowiskach jest niekorzystne dla środowiska. To właśnie temu problemowi wychodzi na przeciw recykling odpadów tworzyw sztucznych, który jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. 

Recykling to systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a jednocześnie ograniczana jest produkcja odpadów, które musiałyby być gdzieś składowane lub utylizowane.Środowisko naturalne jest chronione również poprzez zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, które musiałyby być użyte w procesach pozyskania surowców z natury i późniejszego zagospodarowania ich odpadów.

Istotnym faktem jest dwutorowość odbywania się recyklingu. Z jednej strony jest to wymuszanie zasad recyklingu już u producentów dóbr, z drugiej zaś tworzenie odpowiednich zachowań u konsumentów, gdyż recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów.

Wyróżniamy kilka rodzajów recyklingu:

RECYKLING CHEMICZNY

Recykling chemiczny – obejmuje procesy, w których zużyte materiały odpadowe przetwarzane są do materiałów o innych właściwościach fizykochemicznych (np. wytwarzanie olejów opałowych z tworzyw sztucznych, wytwarzanie materiałów termoizolacyjnych, opakowań itd.)

RECYKLING ENERGETYCZNY

Recykling energetyczny – spalanie odpadów i wytwarzanie z nich paliw stałych, ciekłych i gazowych.

RECYKLING SUROWCOWY

Recykling surowcowy – przetwarzanie materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których te materiały zostały wytworzone.

RECYKLING MATERIAŁOWY

Recykling materiałowy – tworzywa sztuczne poddawane są przetwórstwu, topnieniu lub rozpuszczaniu.

RECYKLING ORGANICZNY

Recykling organiczny – rozkład biologiczny odpadów w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów.

W skład systemu recyklingu wchodzą:

* Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.

* Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.

* Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi.

* Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.

* Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione.

* Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania – bez przetwarzania lub przy minimalnym uzdatnieniu do postaci pełnowartościowej.

* System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.

* Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutaj przeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).

* Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.

* Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.