Przykładowe sposoby realizacji polityki ekologicznej gmin

Przykłady działań związanych z realizacją polityki ekologicznej dla gmin:

1) Ochrona zasobów i jakości wód, gospodarka wodno-ściekowa:

-Zmniejszenie wodochłonności gospodarki poprzez zmniejszenie strat wody
w wyniku modernizacji istniejących ujęć

– Wymiana odcinków sieci wodociągowej znajdujących się w złym stanie technicznym
w tym wymiana rurociągów z rur stalowych, żeliwnych, z dodatkami azbestu

-Ustanowienie pośrednich stref ochronnych ujęć wód podziemnych

 -Edukacja ekologiczna w zakresie propagowania podstaw i zachowań
motywujących społeczność lokalną do oszczędzania wody

-Zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne poprzez
wyeliminowanie skażeń wód ściekami sanitarnymi

-Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
i kontrolowanie prawidłowości ich opróżniania

-Rozbudowa i budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

-Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków

-Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków

-Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na obszarach zabudowy
rozproszonej

-Szczegółowe rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących realizacji
kanalizacji deszczowej

-Oczyszczania wód deszczowych na terenach zagrożonych potencjalnym zanieczyszczeniem,
ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych oraz stacji benzynowych i parkingów

2) Ochrona przeciwpowodziowa: 

-Budowa zbiorników małej retencji, odcinkowa regulacja rzek

3) Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin:

-Promowanie rolnictwa ekologicznego i rozwoju agroturystyki 

-Promocja i wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne

-Tworzenie grup producenckich

-Okresowe badanie odczynu gleb i prowadzenie zabiegów wapniowych dla zmniejszenia zakwaszenia gleb 

-Ochrona nieeksploatowanych zasobów kopalin 

-Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez zalesienie 

-Organizacja doradztwa i szkoleń dla rolników w zakresie kontrolowanego prowadzenia właściwych zabiegów agrotechniki

4) Ochrona i zrównoważony rozwój lasów:

 -Ochrona cennych ekosystemów leśnych 

-Wytyczenie sieci szlaków turystyki pieszej i rowerowej na terenach leśnych

5) Ochrona powietrza:

-Prowadzenie dalszej gazyfikacji wszystkich sołectw 

-Termomodernizacja budynków 

-Promowanie ekologicznych nośników ciepła (olej opałowy, propan butan, gaz ziemny) 

-Wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej (biomasa, pompy ciepła) i niekonwencjonalnej (uprawa roślin energetycznych) jako alternatywę dla spalania paliw tradycyjnych ( węgla,koksu) 

-Modernizacja układu komunikacyjnego 

-Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych dla zwiększenia płynności ruchu i ograniczenia emisji spalin

-Opracowanie obszarowego programu niskiej emisji  zorganizowanie programów edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza

6) Ochrona przed hałasem:

-Dokonanie oceny akustycznej w oparciu o zintegrowane badania klimatu akustycznego w Powiecie 

-Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizację dróg w celu poprawy ich parametrów technicznych i użytkowych

7) Ochrona przyrody i krajobrazu:

-Tworzenie małoobszarowych form ochrony przyrody 

-Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczych, cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz miejsc dziedzictwa kulturowego 

-Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni (parkowej, dworskiej, przykościelnej, cmentarnej) 

-Realizacja ciągów i punktów widokowych 

-Współudział w tworzeniu prawnych i organizacyjnych form ochrony  

-Zalesienie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych 

-Wspieranie inicjatyw o charakterze cyklicznym dotyczącym porządkowania terenów leśnych 

-Określenie i wyznaczenie stref dostępności i korzystania publicznego na terenach parków krajobrazowych 

-Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez programy zintegrowanej edukacji ekologicznej koordynowanej również przez lokalne organizacje i stowarzyszenia

8) Gospodarka odpadami:

-Objęcie systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych (system workowo-pojemnikowy)

-Kontrola efektywności działania firm wywozowych i zawieranych umów na wywóz odpadów.

-Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

-Wyposażenie punktów zbiórki, zawarcie umów z zarządcami tych punktów, zawarcie umów na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

-Organizacja i wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i innych.

-Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami

-Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie gminy

-Edukacja ekologiczna podmiotów gospodarczych pod kątem gospodarki odpadami

-Pozyskanie terenu pod składowisko ponadgminne