Przyczyny wzrostu cen za odbiór i wywóz odpadów

W wielu gminach w Polsce z roku na rok ceny za odbiór i wywóz odpadów drastycznie rosną. Jakie są przyczyny? Kto i jak ustala opłaty? Jakie korzyści płyną z uchwalonej dn. 4.07.2019 r. przez Sejm nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Podstawowymi przyczynami rosnących cen gospodarowania odpadami są m. in. niestabilność prawa, zrywanie długoletnich kontraktów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów, rosnące ceny paliw i prądu oraz wzrost kosztów przetwarzania odpadów.

Opłaty za odbiór i transport odpadów ustala gmina, a ich stawka powinna być ujednolicona dla wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się w jej obrębie. Ustalone opłaty muszą pokryć koszty systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do tego systemu zalicza się: odbiór, transport, odzysk, unieszkodliwienie odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami. Ceny za odbiór odpadów również powinny pokryć tzw. opłatę marszałkowską (opłata ponoszona z tytułu składowania odpadów). Gmina ustala opłatę na podstawie art. 6j. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. , o brzmieniu: 
„W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Ostatecznie gmina decyduje, które z powyższych metod zastosuje.

Celem nowelizacji ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zwiększenie motywacji mieszkańców do segregacji odpadów.

Osoby, które nie będą segregować, zapłacą za śmieci nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Korzyści dla mieszkańców wynikające z nowelizacji ustawy są m. in.:

– opłaty śmieciowe będą niższe dla mieszkańców, którzy posiadają przydomowe kompostowniki, tzn. zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów.

–  gminy mogą tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów, bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć;

– wprowadzenie odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostajemy w sklepach poza tzw. zrywkami;

zaostrzenie kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami;

zmiany w zakresie zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stała opłata ma wynieść nie więcej niż 10% przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (ok. 160 zł).

Co ważne, samorządy będą mogły skontrolować właścicieli.