Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków…”

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy zajął się realizacją projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”. Projekt ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Ma on stać się nieocenionym źródłem wiedzy na temat dziejących się właśnie zmian klimatu oraz dostarczać będzie informacje dotyczące oceny skutków owych zmian. Wszystko to na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach i obszarach, wykazujących wrażliwość na zmiany klimatu.

Do kogo adresowany jest Projekt?

Projekt łączy się poniekąd ze strategiczną, ale i dalekosiężną polityką, która odnosi się do odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju. Ma on zasięg ogólnopolski. Adresowany jest w pierwszej kolejności do administracji centralnej, która zajmuje sie podejmowaniem wszystkich ważnych decyzji powiązanych z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych w odniesieniu do skutków zmian klimatu. Niemała część projektu skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego. Na tym jednak nie koniec, ponieważ przewiduje się, że otrzymywane rezultaty i wytworzone w jego ramach produkty poprzez portal projektu będą przydatne również dla instytucji naukowych. Z wyników projektu będzie mogło skorzystać również społeczeństwo. Przy realizacji projektu szczególny nacisk kładzie się na przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych i kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Ponadto działania, które podejmuje się w ramach projektu są i będą konsultowane ze zidentyfikowanymi odbiorcami osiąganych rezultatów.

Narzędzia Projektu

W kwestii realizacji Projektu przewiduje się mnóstwo innowacyjnych działań, skoncentrowanych na dostarczeniu wiedzy w zakresie zmian klimatu. Co więcej, w ramach planowanych działań opracowane zostaną nowatorskie narzędzia oraz treści o wysokiej przydatności. Zaawansowane algorytmy oraz technologie komputerowe, wspierane przez sztuczną inteligencją, umożliwią dokonywanie coraz szybszych i niezwykle precyzyjnych badań i symulacji środowiskowych. Będą mogły być wykorzystywane w modelowaniu zmian w środowisku, w tym klimatu.

Wśród narzędzi, o których mowa na szczególną uwagę zasługuje

  • portal dotyczący zdobytej do tej pory wiedzy nt. adaptacji do zmian klimatu oraz stanowiący bazę informacji o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych w naszym kraju,
  • scenariusze klimatyczne – prognozy zmian w zakresie temperatury i opadów w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku,
  • interaktywne narzędzie pozwalające pozyskać wiedzę o ryzyku wytypowanych zagrożeń (na poziomie gminy) oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dostosowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń.

Kompendium wiedzy

W związku z projektem, o którym mowa, opracowane zostało kompendium wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich efektów na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych. Zebrane dane dadzą możliwość, przy zastosowaniu właściwych narzędzi informatycznych, m.in. na:

  • przygotowanie map zawierających symulacje jakości powietrza,
  • oszacowanie poziomu narażenia zdrowia ludzi i środowiska na szkodliwe stężenia i emisje,
  • analizę kosztów i korzyści z porównania wyników modelowania dla różnych wielkości emisji.