Program LIFE+

Realizacja tego programu wspólnotowego poświęconego wyłącznie zagadnieniom związanym
z ochroną środowiska rozpoczął się w 2007 roku wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o LIFE+.
Program LIFE+ umożliwił realizację projektów z zakresu trzech komponentów:

• Przyroda i Różnorodność Biologiczna (projekty dotyczące wdrażania dyrektywy Ptasiej i
dyrektywy Siedliskowej),

• Polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (projekty z zakresu ochrony
środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony zdrowia i polepszania jakości
życia oraz projekty z zakresu zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
i gospodarki odpadami – komponent stanowi połączenie byłego komponentu LIFE-
Środowisko oraz programu Forest focus),

• Informacja i Komunikacja (projekty informacyjne i komunikacyjne, kampanie na rzecz
zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat
zapobiegania pożarom lasów oraz wymiana najlepszych doświadczeń i praktyk).

Pułapy dofinansowania dla projektów:

− 50% kosztów kwalifikowanych – podstawowy maksymalny poziom dofinansowania
− 75% kosztów kwalifikowanych – możliwy poziom dofinansowania w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu 1 (Przyroda i Bioróżnorodność)
− 30% kosztów kwalifikowanych – poziom dofinansowania dla projektów, które przynoszą
zysk i ubiegają się o wsparcie z komponentu 2 (Polityka środowiskowa i zarządzanie).

Dotacje z LIFE+ dla ekologicznych organizacji pozarządowych:

W ramach części budżetu LIFE+ będącego w dyspozycji Komisji Europejskiej ekologiczne
organizacje pozarządowe, które działały minimum w trzech krajach UE, mogły ubiegać się o
dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Działania dotowane musiały mieć związek z
propagowaniem polityki UE w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Dofinansowywane
mogły być działania operacyjne organizacji pozarządowych koncentrujące się na ochronie i
wspieraniu środowiska na poziomie europejskim. Komisja Europejska raz w roku ogłaszała
„call for proposals” – czyli nabór projektów. Informacje na temat grantów przyznawanych przez
Komisję Europejską oraz kryteria ich przyznawania organizacjom pozarządowym
zamieszczane na stronach internetowych: LIFE – the Financial Instrument for the Environment.