Problemy ekologiczne, z jakim walczy współczesny świat.

Postęp technologiczny to jedno z osiągnięć współczesnego świata, wraz z rozwojem jesteśmy również bardziej świadomi pod względem ekologiczny. Nasza Planeta jednak cierpi wraz z osiągnięciami ludzkości i musi zmagać się z globalnymi problemami, które zagrażają nie tylko nam, ale również zwierzętom i roślinom.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Rewolucja przemysłowa to jeden z aspektów przez który do atmosfery zaczęły przenikać duże ilości gazów i pary tlenków węgla, azotu, siarki czy też popioły, pyły, sadze i związki metali ciężkich.   Te substancje dostają miano „szkodliwych”, a najcześciej z nimi walczą duże aglomeracje, gdzie aby ograniczyć tą kwestię zostały wprowadzone ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Mocne zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do chorób i schorzeń układu oddechowego lub serca, ale także zmniejszenie się ilości roślin uprawnych czy zbiorów.

EFEKT CIEPLARNIANY

Nazywane często ociepleniem klimatu. To stan powodowany przez gazy cieplarniane, które znajdują się w atmosferze i mają wpływ na podwyższenie temperatury na Ziemi. Część promieniowania słonecznego jest przepuszczana przez atmosferę i pochłaniana przez Ziemię, następnie emituje ona promieniowanie podczerwone, które częściowo pochłaniane jest przez atmosferę, która znów z powrotem oddaje je Ziemi. Skutkiem tych procesów jest różnica w ilości przyjmowanej i wydalanej energii z Ziemi. Główną rolę w pochłanianiu ciepła pełniła para wodna, a od niedawna gazy cieplarniane, zwłaszcza CO2 (jest to skutkiem działań człowieka). Inne gazy cieplarniane to freony, zwykle stosowane w chłodnictwie. Skutkiem tej działalności jest wzrost średniej temperatury w wielu miejscach na Ziemi, topnienie lodowców, przewidywane klęski żywiołowe, które mogą wyniknąć ze zmian stref klimatycznych. Tylko zmiana nawyków większości populacji świata (np. oszczędzając energię) może przyczynić się do zmniejszenia tego niepożądanego efektu.

TOPNIENIE LODOWCÓW

Spowodowane jest one powstawanie dziury ozonowej, przez którą lodowce są bardziej narażone na słoneczne promienie UV oraz wzmożoną emisje gazów cieplarnianych prowadzącą do wzrostu temperatury na Ziemi. Skutkiem procesu topnienia są powodzie.

DZIURA OZONOWA

Od kilkuset lat zauważany jest spadek zawartości ozonu w rejonie bieguna południowego – jest one nazywane dziurą ozonową. Nadmiar promieni UV jest wynikiem niewystarczającej ilości ozonu, które może prowadzić do zaburzenia równowagi ekosystemu. Silne promieniowanie żle wpływa również na system odpornościowy człowieka, narażając go na większą podatność na choroby i infekcje.

ZANIECZYSZCZENIE WÓD

Postęp technologiczny wpływa również na jakość wód – nieodpowiednie oczyszczanie ścieków, trafianie do zbiorników wodnych substancje nienależące do środowiska wodnego, stosowanie nawozów sztucznych, wydzielanie spalin przez transport wodny i lądowy wpływają na klasę wód. Jedną z czynności, która mogła by pomóc w polepszenie tego aspektu jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków, niestety wiąże się to z dużymi kosztami.

KWAŚNE DESZCZE

Zjawisko to postać deszczów atmosferycznych, którego krople zaabsorbowały gazy. Powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest  na nie szczególnie narażona. Kwaśne deszcze mogą być przyczyną chorób układu oddechowego, przyspieszają korozję oraz niszczenie zabytków.  Zapobieganie temu zjawisku polega na budowaniu urządzeń wyłapujących i eliminujących tlenki siarki i azotu ze spalin.

DEGRADACJA GLEBY

Pogorszenie lub całkowity zniszczenie warunków prawidłowego rozwoju roślin i degradacji biosfery wiążę się ze zmianami fizycznymi i biologicznymi właściwości gleby. Sukcesywnie zmniejsza się powierzchnia gruntów rolnych, ponieważ ludzie przejmują tereny w innych celach, co również prowadzi do degradacji środowiska.  Przyczynami tego zjawiska jest także erozja wodna czy wietrzna, która wywołana jest przez nieumiejętne działania człowieka.  Rośliny uprawiane na zanieczyszczonych glebach, zawierających substancje chemiczne, po spożyciu mogą wywoływać problemy trawienne u człowieka. Aby poprawić kondycje gruntów należy przywrócić im dawną wartość użytkową i biologiczną, czyli uzupełnić niedobory ważnych pierwiastków.

WYRĄB LASÓW

Przyczyną tego działania jest zapotrzebowanie na drewno, jako surowiec budowlany i grzewczy. Ten proceder najczęściej jest nielegalny, a mimo to z każdym rokiem ubywa około 15 milionów hektarów lasów (w tym tropikalnych). Zjawisko to jest zagrożeniem również dla bioorganizmów, gatunków zwierzęcych. Deforestacja (wylesienie) ma bezpośredni związek z globalnym ociepleniem – jest źródłem emisji gazów cieplarnianych oraz na zaburzenie obiegu wody w ekosystemie, a co za tym idzie występowaniu susz i powodzi.

WZORST DEMOGRAFICZNY

Przyrost naturalny oraz nieumiejętne działanie człowieka wpływa niekorzystnie na kondycję naszej planety. Duża eksploatacja przedmiotów, większe zapotrzebowanie na energię, nowe inwestycje jako miejsca pracy, deforestacja oraz spalanie paliw kopalnianych, to wszystko związane z większą ilością ludzi wpływa na „zdrowotność” naszej planety. Szacuje się, że około 30% społeczeństwa cierpi na niedostatek wody pitej, a na choroby układy pokarmowego spowodowanej spożywaniem zakażonej wody umiera około 1,5 miliona ludzi na świecie. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji, minimalizować ilości odpadów.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia są związane z działalnością ludzką na świecie. Każde z aspektów jest ze sobą powiązane: większy przyrost naturalny, większa degradacja środowiska, większa produkcja energii.

A jakie są Twoje przedsięwzięcia w walce ze współczesnymi problemami ekologicznymi?