Lekarze mocno zaniepokojeni po nowelizacjach przygotowanych przez Rząd. Jakie zmiany czekają służbę zdrowia?

Zawód lekarza to przede wszystkim odpowiedzialność za codzienne decyzje dotyczące zdrowia i życia innych ludzi. Każdy błąd medyczny czy zdarzenie niepożądane skutkuje możliwym roszczeniem ze strony pacjenta oraz wynikającymi z niego konsekwencjami materialnymi. Nowelizacja art. 37a Kodeksu Karnego w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 wywołała duże zaniepokojenie i protesty w środowisku medycznym. Wszystko to w związku z możliwym zaostrzeniem kar za nieumyślne spowodowanie śmierci czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego lub zdarzenia niepożądanego mającego miejsce w trakcie procesu leczenia.

Wyższe kary za błąd medyczny?

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana tarczą antykryzysową 4.0[1] wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego, który wpływa na zasady wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Są to też m.in. przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak:

 – nieumyślne spowodowanie śmierci,
– nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
– narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
– nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cywilnym.

Środowisko medyczne ma obawy, że wprowadzona zmiana może skutkować częstszym orzekaniem wobec lekarzy kar więzienia.

W ocenie samorządu lekarskiego nowelizacja powoduje też, że w sytuacji gdy sąd zdecyduje się wymierzyć karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności, to jednocześnie będzie związany koniecznością orzeczenia środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku, co w przypadku lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne może oznaczać m.in. orzeczenie czasowego zakazu wykonywania zawodu lekarza.

#NieDlaZmianArt37aKK

Liczne dyskusje w środowisku medycznym zaowocowały kampanią #NieDlaZmianArt37aKK oraz projektem ustawy, przygotowanym przez Prezydium NRL, przewidującym ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19. Lekarze chcą dostosowania rozwiązań prawnych regulujących zasady i zakres odpowiedzialności pracowników medycznych do nadzwyczajnych warunków, w jakich obecnie działają w związku z epidemią. Odwołują się do rozwiązań łagodzących reżim odpowiedzialności prawnej personelu medycznego na czas epidemii COVID-19, które zostały przyjęte w niektórych innych systemach prawnych.

INTER Ochrona Prawna – nie tylko gdy lekarz wyrządzi szkodę

Dynamiczne zmiany prawne wprowadzają niepokój wśród lekarzy. Poszukują oni porad prawnych, które mają pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widmo kary więzienia związane z wykonywaniem pracy zawodowej działa na wyobraźnię lekarzy i ma wpływ na codziennie podejmowane decyzje. Poczucie zagrożenia – już i tak obecne w czasie pandemii – nie sprzyja budowaniu relacji pacjent-lekarz,  nie sprzyja dokonywaniu trudnych wyborów. W tym niełatwym czasie warto pomyśleć o ochronie prawnej w formie ubezpieczenia, która jest najskuteczniejszym i najkorzystniejszym finansowo sposobem dotarcia do prawnika i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania prawne. Przykładem takiego ubezpieczenia jest polisa INTER Ochrona Prawna.

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z fachowej porady adwokata obejmującej wszystkie gałęzie prawa polskiego. Ubezpieczony ma dostęp do 24h infolinii prawnej, 7 dni w tygodniu, w ramach której otrzyma m.in.:

  • porady i opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego,
  • wideo konsultacje prawne z adwokatem lub radcą prawnym,
  • wzory pism,
  • pomoc adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem.

Ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci adwokata, pokryje koszty szeroko rozumianych usług prawnych związanych z prowadzeniem sporu prawnego, zapewni kompleksowe doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym.

Więcej informacji na stronie https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/ochrona-prawna/

[1] ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r.