Przedsiębiorco! Sprawdź czy masz obowiązek rozliczenia się za zanieczyszczanie środowiska.

Podmioty eksploatujące środowiska zobowiązane są do ponoszenia opłat za korzystanie z zasobów środowiska.
Termin rozliczeń przypada na 31 marca 2017r (za korzystanie w roku poprzednim).
Sprawozdanie należy sporządzić i dostarczyć do urzędu marszałkowskiego w województwie, na którego terenie przedsiębiorca korzystał ze środowiska.

Kogo dotyczy obowiązek opłat środowiskowych?

-przedsiębiorców krajowych oraz zagranicznych, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
-jednostki organizacji nie będące przedsiębiorcami
-osoby fizyczne korzystające ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia

Za co pobierane są opłaty od użytkowania środowiska? 

  1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu).
  2. Pobór wód (wody podziemne, powierzchniowe).
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (m. in. ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych).
  4. Składowanie odpadów.

Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy, nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska jeśli roczna wysokość opłat nie przekracza 800 zł za poszczególne korzystanie ze środowiska.

Co grozi za nieuiszczenie opłaty?

Marszałek województwa decyduje o wysokości kary w drodze decyzji na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wysokość opłat jest uzależniona przede wszystkim od ilości i rodzaju zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.