Opłaty i podatki ekologiczne

Opłaty ekologiczne
Opłaty za korzystanie ze środowiska mogą przybierać różne formy będąc jednym
z najczęściej stosowanych instrumentów finansowego oddziaływania w gospodarce rynkowej.
Najczęściej spotykane formy opłat:
1. Opłaty za emisję lub ścieki uzależnione są od ilości i jakości emitowanych
zanieczyszczeń (zróżnicowane w poszczególnych krajach).
2. Opłaty za korzystanie z zasobów naturalnych środowiska.
Na celu mają nakłonienie podmiotów do racjonalnego i oszczędnego
wykorzystywania zasobów naturalnych oraz finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
w zakresie ochrony środowiska.
3. Opłaty usługowe-ich celem jest pokrycie kosztów zbiorowego
unieszkodliwiania zanieczyszczeń.
4. Opłaty administracyjne-płatności za czynności urzędowe i kontrolne towarzyszące
polityce ochronnej.
5. Opłaty produktowe nakładane na ceny produktów powodujących zanieczyszczenie
w fazie produkcji lub konsumpcji, nakładane są w różnej wysokości,
uzależnionej od stopnia szkodliwości produktu.

Za co podmioty gospodarcze ponoszą opłaty ekologiczne?
− wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza;
− pobór wody stanowiącej własność państwa;
− wpuszczanie ścieków do wód lub ziemi stanowiących własność państwa;
− składowanie i magazynowanie odpadów
− usuwanie drzew lub krzewów

Podatki ekologiczne
Celem stosowania tego instrumentu jest ograniczenie
zniszczeń środowiska poprzez nałożenie na podmiot zanieczyszczający podatków
i opłat ekologicznych. Opłata może być ustalona jako stała kwota odnosząca
się do jednostki zanieczyszczeń środowiska. Jako opłatę ekologiczną rozumie się
zobowiązanie za określony rodzaj usługi środowiskowej taki jak opłaty za wywóz śmieci
czy składowanie odpadów.

Podatki ekologiczne stanowią dwie podstawowe funkcje:
− stymulującą – motywacja podmiotów gospodarczych do racjonalnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym oraz do budowania w społeczeństwie świadomości ekologicznej
− finansową – gromadzenie funduszy na finansowanie inwestycji w ochronie środowiska