Nowa ustawa dotycząca odnawialnych źródeł energii uchwalona przez Sejm

Na początku czerwca br. Sejm podjął decyzję o uchwaleniu ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Jej celem jest odblokowanie inwestycji w OZE poprzez poprawienie i wznowienie systemu aukcyjnego.
Nowelizacja została poparta przez prawie wszystkich posłów.
Za ustawą zagłosowało 430 posłów, jeden się wstrzymał, dwóch było przeciw. Posłowie byli jednomyślni w kwestii potrzeby wspierania inwestycji w zieloną energię. Stało się tak mimo, że posłowie opozycji zgłaszali w czasie sejmowego procedowania nowelizacji ustawy swoje poprawki, które nie zostały zaaprobowane.

Modernizacje wiatraków

Istotna zmiana dla lądowej energetyki wiatrowej, którą zaproponowano w opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, to powrót do wcześniejszego brzmienia definicji elektrowni wiatrowych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów wprowadzonej dwa lata temu ustawy odległościowej. Następną z przegłosowanych zmian o charakterze merytorycznym jest zapis odnoszący się bezpośrednio do warunków modernizacji istniejących wiatraków. Nowa ustawa znosi zakaz modernizacji istniejących turbin wiatrowych, które nie spełniają warunków ww. ustawie odległościowej. Od teraz wiatrak będzie można zmodernizować, ważne jest jednak to, aby poprzez wprowadzane poprawki nie zwiększył on oddziaływania na środowisko oraz, że nie wzrośnie jego moc zainstalowana.

Opodatkowanie wiatraków

Projekt likwiduje wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Na dzień dzisiejszy przepisy umożliwiają obłożenie tym podatkiem zarówno technicznej turbiny, jak i części budowlanej. Warto jednak zaznaczyć, że różne gminy w różny sposób interpretują przepisy, konsekwencją tego jest sytuacja, że w niektórych gminach podatek jest wyższy, w innych zaś niższy. Projekt zakłada ujednolicenie przepisów wstecznie, tzn. od 1 stycznia 2018 r. Według projektu ustawy opodatkowaniu ma podlegać wyłącznie część budowlana.

Drewno energetyczne

Nowa ustawa zawiera m.in. definicję drewna energetycznego. Wskazuje ona, że jest to surowiec drzewny, który z uwagi na cechy jakościowo-wymiarowe wyróżnia się obniżoną wartość techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, oraz surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. Minister środowiska ma określić w rozporządzeniu szczegółowe cechy drewna energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.

Odrzucone propozycje opozycji

Sejm odrzucił między innymi poprawki mające charakter wniosków mniejszości. Chodziło w nich np.  o poprawki mające umożliwić migrację małych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych do tworzonego w ramach nowelizacji systemu feed-in tariff i feed-in premium – poprzez – usunięcie zbędnej weryfikacji istniejących instalacji mogących wejść do nowego systemu. Sejm odrzucił również poprawkę odnoszącą się do zasad termicznego przekształcania odpadów, które mogą prowadzić do bezpodstawnego wykorzystania pewnych rodzajów biomasy.