Nabory konkursowe sierpień 2020

Program “Europa dla obywateli”Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego


W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych.

Termin składania wniosków:  do 1 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/

Dotacje celowe i podmiotowe MSWiA: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości

MSWiA przyznaje dotacje celowe na realizację następujących zadań:
–  działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
– wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
–  wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
– ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
– działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
–  prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
– edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
–  propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
– remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom:
– mniejszości narodowych i etnicznych;
– społeczności posługującej się językiem regionalnym
działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwoju i zachowania języka regionalnego.

Termin składania wniosków:  do 14 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html

EkoMałopolska – konkurs ofert

Jeszcze do 10 sierpnia  można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oferty realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. „EkoMałopolska”.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.
Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu.
Termin składania wniosków:  do 10 sierpnia  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1794426,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

Fare – małe granty na walkę z dyskryminacją

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks.
Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.
Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 

Priorytety:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
2. Promowanie różnorodności
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu

Termin składania wniosków:  do 26 sierpnia  2020 r.
Szczegółowe informacje https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/

Konkurs Parlamentu Europejskiego na działania  wspierające społeczeństwo obywatelskie

Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników?Wnioski można składać w jednej z następujących kategorii działań:
– 
aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, 
– organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
– angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.

Termin składania wniosków:  do 30 września  2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią: 
– starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania
– mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania
– są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Jeszcze do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. 
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
– wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty
–  rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
– przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin_D.pdf