Na czym polega ubezpieczenie ekologiczne?

 

Ubezpieczenie ekologiczne oznacza płatne przeniesienie na instytucję ubezpieczeniową
odpowiedzialności cywilnej za szkody ekologiczne powstałe wskutek oddziaływań ekologicznych podmiotów.
W zależności od państwa różnie definiuje się szkody ekologiczne, za które w przypadku ubezpieczenia
odpowiadają ubezpieczyciele, gdyż forma ta do tej pory nie została jednoznacznie zdefiniowana.
Zakres odpowiedzialności również zależy od kraju w którym określa się ubezpieczenie.

Najbardziej uniwersalna definicja brzmi następująco:
Za szkodę ekologiczną uważa się negatywne skutki środowiskowe, spowodowane
nadmiernym zanieczyszczeniem komponentów środowiska: powietrza,
wody i gleby lub zmianami w ekosystemach, znajdujących się w zasięgu
oddziaływania sprawcy.

W ekonomii szkoda ekologiczna jest traktowana szeroko i odnosi się zarówno do dóbr publicznych,
jak i prywatnych. Ze szkodami ekologicznymi utożsamia się negatywne skutki
ekologiczne bezpośrednie (np. zmiana ilości i jakości wody, gleby,
powietrza czy też rzeźby terenu i krajobrazu). Obok nich występują skutki
pośrednie, które występują w postaci strat gospodarczych i strat społecznych.

W świetle prawa szkodę ekologiczną odnosi się często do
przypadków naruszenia stanu dobra wspólnego obywateli.
Straty gospodarcze to szkody wyrażone w pieniądzu, dotyczące działalności
gospodarczej (np. spadek plonów na skutek zanieczyszczenia środowiska).
Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w granicach przyjętego limitu
finansowego odpowiedzialności ekologicznej ubezpieczającego się.

Tak rozumiane ubezpieczenia ekologiczne wynikają najczęściej z obowiązku ubezpieczenia
określonego rodzaju działalności lub instalacji narzuconego przez państwo.

Główne problemy związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń ekologicznych:

− oszacowanie wysokości powstałych szkód ekologicznych;
− oszacowanie ryzyka wystąpienia szkody
− występowanie ryzyka, które nie jest rozpoznawane ze względu
na stan współczesnej nauki i technologii
− ustalenie przyczyn szkód i ich związków na skutki
−wymóg zatrudnienia ekspertów o szczególnej wiedzy i dokonywania
kosztownych ocen zagrożenia
− długotrwałe i trudne do stwierdzenia w początkowym etapie szkody
powodowane oddziaływaniem na środowisko
− ustalenie sumy i stawki ubezpieczenia.