Metanizacja jako metoda przetwarzania odpadów organicznych.

Czym jest Metanizacja odpadów?

Metanizacja to przykład procesu biologicznego odzysku bioodpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe i rolne, polegający na rozkładzie materii organicznej pod wpływem działania mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. Dostarczone przez użytkowników odpady umieszczane są w specjalnej, szczelnej komorze, gdzie poddawane są procesowi suchej fermentacji. Efektem takiego działania jest rozkład substancji biodegradowalnej, z wytworzeniem biogazu, wykorzystywanego później do produkcji energii oraz materiału, z którego można wytworzyć wysokiej jakości naturalny nawóz w postaci kompostu.

Jak opłacalna jest Metanizacja?

Metanizacja to proces bardzo ekologiczny i efektywnym pod względem ekonomicznym, a do tego mało uciążliwym dla lokalnych społeczności, przez co budzi coraz większe zainteresowanie wśród samorządów. Stanowi ona doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kompostowania, ponieważ daje możliwość uzyskania nie tylko nawozu, ale jednoczesnego odzysku energii. Metanizacja wygrywa również przez możliwość współprzetwarzania bioodpadów z innych sektorów, np. przemysłu spożywczego i rolnictwa, oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych gazów cieplarnianych, poprzez zastąpienie paliw kopalnych i sztucznych nawozów pozyskanymi w jej wyniku produktami. Olbrzymim atutem tej metody jest także fakt, że można ją stosować dla szerokiej gamy odpadów organicznych, wytwarzanych na co dzień przez gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe. Do takich odpadów zaliczane są nie tylko resztki jedzenia, odpady zielone i rolne, odpady i tłuszcze z kateringu i przemysłu spożywczego, ale także papier i gazety – nawet mokre i zatłuszczone, czyli nienadające się do recyklingu ani klasycznego kompostowania. Dzięki wykorzystaniu metanizacji wspomniane produkty nie muszą być spalane ani magazynowane na składowiskach odpadów, lecz mogą zostać przekształcone energię cieplną lub elektryczną, stanowiace wartość dodaną procesu. Proces ten– w przeciwieństwie do samego kompostowania jest bardziej przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców, gdyż odbywa się w hermetycznych warunkach, nie generując uciążliwych zapachów ani dużej ilości ścieków technologicznych.

Jak wykorzystuje się proces Metanizacji?

Wysoka efektywność procesu suchej fermentacji i ekologiczne walory samej metanizacji sprawiają, że w tego typu technologię postanowiło zainwestować wiele samorządów, głównie z zachodniej części Europy. Przede wszystkim chodzi tutaj o zoptymalizowanie instalacji pod kątem najczęściej dostarczanego rodzaju odpadów lub też wykorzystania odzyskanego w procesie fermentacji surowca. Przykładem skutecznego wykorzystania metanizacji przez system Dranco jest zakład w Chagny, który odpowiada zarówno za sortowanie odpadów, jak i za ich metanizację oraz kompostowanie. Roczna moc przerobowa tej inwestycji to aż 73 000 ton zmieszanych odpadów zmieszanych i 8 000 ton odpadów zielonych, a wynik końcowy oscyluje w granicach 5 milionów m3 biogazu, przetwarzanego następnie na biometan. Wyprodukowany gaz jest wprowadzany do wysokociśnieniowej sieci dystrybucji, która zaopatruje w ten surowiec sąsiedni zakład produkcji dachówek. Wszystko zatem odbywa się w zgodzie z interesem lokalnych przedsiębiorstw i mieszkającej w danym regionie ludności.

Metanizacja to rozwiązanie, które przez wielu specjalistów zaliczane jest do grona najbardziej perspektywicznych i przyjaznych środowisku koncepcji przetwarzania organicznych odpadów komunalnych i bioodpadów z innych źródeł. W ciągu ostatnich lat powstało na całym świecie wiele instalacji, opartych na systemie suchej fermentacji DRANCO firmy OWS. Obecnie technologia ta dostępna jest również w Polsce. Przykładem takiej realizacji jest pionierska instalacja w Lesznie, wybudowana w 2010 roku, która została ostatnio zmodernizowana, zoptymalizowana i bardzo dobrze funkcjonuje. Warto by lokalne samorządy poszły w ślady innych miast i na swoim terenie zaczęły uzyskiwać „zieloną energię” i dobrej jakości nawóz z niewykorzystywanych dotychczas bioodpadów.