3-5 marca 2020 Szklarska Poręba 30. Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów

Konferencja odpowiada na zapotrzebowanie rynku oraz stwarza możliwość spotkania interesariuszy. Problematyka składowisk odpadów w związku z zachodzącymi na świecie zmianami jest nadal aktualna. Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze zmiany prawne wynikające m.in. z ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów oraz zmian decyzji m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Konferencja wskazuje uczestnikom dobre praktyki związane z monitoringiem składowisk. Porusza tematy ważne z puntu widzenia bezpieczeństwa (pożary składowisk) i zarządzania składowiskiem odpadów. Tegoroczna konferencja odpowie na pytanie jaka przyszłość czeka składowiska odpadów. Przedstawione zostaną projekty rekultywacyjne, szerzej omówiony zostanie także temat biogazu na składowiskach. W tegorocznej edycji zostanie powtórzona formuła konferencji – alternatywą dla wyjazdu studyjnego będą warsztaty prawno-managerskie.

Główne zagadnienia konferencji:

1 Aspekty prawne:
– Składowanie odpadów po nowemu, co się zmieniło. Nowelizacja ustawy o odpadach
– Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
– Wymagania prawne dla wizyjnego systemu kontroli składowisk
– Rozbieżność przepisów z praktyką stosowaną na składowiskach odpadów
– Dotacja NFOŚiGW do wali z nielegalnymi składowiskami odpadów niebezpiecznych
– Wnioski o zmianę decyzji w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń
– Jak nowa opłata marszałkowska wpłynie na składowanie odpadów w Polsce?
– Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca rekultywacji składowisk

2. Eksploatacja i biogaz na składowiskach:
– Oczyszczanie odcieków na terenach składowisk odpadów
– Kogeneracja w eksploatacji
– Składowanie frakcji kalorycznej
– Wytyczne badań morfologicznych
– Emisja CO2 na składowiskach
– Potencjał energetyczny składowisk
– Wpływ frakcji bio na efektywność instalacji
– Uciążliwość odorowa
– Zwierzęta na składowiskach
– Jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych

3. Rekultywacja składowisk:
– Składowiska- czy widzi się dla nich przyszłość
– Wycieki składowiskowe
– Zmiany klimatu, a zagrożenia dla środowiska
– Zamknięcie składowiska i co dalej. Nowoczesne metody rekultywacji składowisk
– Nowe możliwości wykonywania okrywy rekultywacyjnej
– Odpady wykorzystywane w rekultywacji
– Nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych, jak z nimi walczyć?
– Transformacja energetyczna, przyszłość na zrekultywowanych składowiskach odpadów

4. Monitoring i pożary na składowiskach odpadów:
– Pożary odpadów: geneza, przyczyny i propozycje rozwiązań
– Pożary na składowiskach, a odszkodowania
– System monitoringu składowisk odpadów – wyzwania dla instalacji
– Nowoczesne technologie – szansa dla monitoringu składowisk
– Baza danych o odpadach sposobem na uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
– Kontrola składowisk po nowemu  czy Straż Pożarna jest na przygotowana

Propozycje tematów na warsztaty:
– budowanie marki osobistej
– benchmarking, jako narzędzie doskonalenia organizacji
– rozwiązania, które pomagają w dążeniu do doskonałości
– narzędzia wspomagające eksploatację, zarządzanie i rekultywację
– wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów  (dostępne metody, rozwiązania techniczne, uwiecznienie wizerunku a ochrona danych, spełnienie wymagań prawnych)
– zabezpieczenia roszczeń  ( formy, instytucje uprawnione, zawieranie umów)

Miejsce konferencji:  Platinum Mountain Resort&Spa,
ul. Kilińskiego 15B,
58-580 Szklarska Poręba

Rejestracja: https://skladowiskowa.konfeo.com/pl/groups