Instytucje polityki ekologicznej w Polsce

Instytucje kontrolne w ochronie środowiska:

*Najwyższa Izba Kontroli(NIK) naczelny organ kontrolny państwa , podlega sejmowi, kontroluje wszystkie organy administracji  rządowej i samorządowej, NBP, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

*Inspekcja OŚ– organ kontroli , przestrzegania przepisów i praw oś, bada stan środowiska, funkcję tego organu w aspekcie prawnym pełni Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Do podstawowych zadań IOŚ należą:
-kontrola przestrzegania prawa
( przepisów w ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody oraz decyzji ustalających warunku użytkowania środowiska),
-badanie stanu środowiska w ramach PMŚ,
-przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom
(-weryfikacja rozpoznanych źródeł wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska według ich rodzaju i zagrożonych elementów środowiska, -prowadzenie szkoleń i instruktarzu dla służb specjalnych, -przygotowywanie i wdrażanie zasad współdziałania w akcjach ratowniczych)
-przeciwdziałanie importowi odpadów
( Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeciwdziała nielegalnemu obrotowi odpadami, w tym importowi, eksportowi i tranzytowi odpadów niebezpiecznych. Zadanie to realizuje w 3 obszarach działania(działania na granicy, działania „ u źródła”(w kraju eksportera), działania wewnątrz kraju.)
-udział w lokalizacji i ocenie działania inwestycji,
-kontrola urządzeń chroniących środowisko,
-współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej, samorządowej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi.
Wstrzymanie działalności jest najbardziej drastyczną metodą przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.

*Państwowa Inspekcja Sanitarna– podlega ministrowi Zdrowia, organami kontrolnymi są Główny Inspektor Sanitarny oraz państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni. Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, które w szczególności dotyczą: higieny środowiska, utrzymania należytego stanu higienicznego, warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, warunków zdrowotnych produkcji i środowiska pracy. Do zakresu działania PIS należy również zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

* Urząd Nadzoru Budowlanego– zajmuje się nadzorem architektoniczno-budowlanym i specjalistycznym nadzorem budowlanym. *Państwowa Inspekcja Weterynaryjna-w zakresie kontroli przydatności mięsa i jego przetworów do spożycia, zwalczania źródeł chorób odzwierzęcych(np. wścieklizny).

*Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolniczych– w zakresie kontroli przydatności płodów rolnych do spożycia.

*Państwowa Inspekcja Radiowa-w zakresie kontroli pól elektromagnetycznych.

*Państwowa Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczychw zakresie kontroli skażeń izotopami promieniotwórczymi powietrza atmosferycznego(aerozole, opad)wody, ścieków, gleby, roślin, artykułów rolno-spożywczych i produktów żywnościowych.

Wiele działań praktycznych dotyczących ochrony środowiska podejmują w Polsce pozarządowe formalne i nieformalne organizacje społeczne. W Polsce działa kilkaset organizacji społecznych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, które statutowo i programowo zajmują się wyłącznie lub w części zagadnieniami ochrony środowiska. Organizacje te można podzielić na 3 kategorie:
-grupy i organizacje które angażują się głównie w politykę ochrony środowiska i przyrody prowadzona przez rząd;
-organizacje które angażują się przede wszystkim w sprawy informacji i edukacji;
-grupy i organizacje które stosują przyjazny środowisku i przyrodzie sposób życia i dając przykład starają się przekonać innych do zmiany sposobu traktowania spraw środowiska.