Czym jest Polityka Ekologiczna ?

Polityka ekologiczna  inaczej zwana ekopolityką – to działalność polegająca na korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie wiedzy teoretycznej i praktycznej, wykonywana w sposób racjonalny. Realizowana jest przez państwa poprzez wprowadzanie praw i regulacji w dziedzinach związanych z ekologią.

Termin Polityki Ekologiczne użyty po raz pierwszy w Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 r. Ekopolityka jest ważnym czynnikiem kształtującym treść norm prawa ochrony środowiska.

Kluczową zasadą polityki ekologicznej jest zasada zrównoważonego rozwoju.

Najważniejszym z problemów jest właściwe rozpoznanie stanu rzeczywistego środowiska naturalnego oraz mechanizmów, które powodują jego zanieczyszczenie.

Polityka ekologiczna oznacza włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych- czyli uwzględnianie ich na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

W Polsce Politykę Ekologiczną Państwa przyjęto w zawartej dnia 8 maja 2003 r. uchwale sejmu RP.