Czy płaca minimalna regulowana jest przez UE?

W 2020 roku płaca minimalna na podstawie umowy o pracę wynosi 2600 zł brutto miesięcznie, natomiast w 2021 roku zostanie zwiększona do 2800 zł brutto. Jej wysokość ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu. Akt ten zawiera m.in składowe brane pod uwagę w procesie określania najniższej krajowej, a także organy odpowiedzialne za jej ustalenie.

Komisja Europejska zaproponowała, aby wszystkie państwa stosowały te same standardy dotyczące ustalania płacy minimalnej.

Nie oznacza to jednak, że płaca minimalna w Europie będzie taka sama dla wszystkich krajów członkowskich. Propozycja ujednolicenia płacy pojawia się w czasie pandemii koronawirusa, w wyniku której ucierpieli pracownicy zarabiający najmniej. Pamiętać musimy jednak o drugiej stronie medalu, czyli pracodawcach, których koszty utrzymania pracownika wraz ze wzrostem płacy minimalnej znacznie rosną.

Unia Europejska żadnemu z państw członkowskich nie może narzucić wysokości płacy minimalnej za pracę, jednak może zmusić do stosowania jednolitych przepisów w celu jej ustalania.

Komisja Europejska w zaproponowanych dyrektywach zasugerowała, aby kryteria ustalania płacy minimalnej opierały się na: przejrzystości, stabilności, a także były regularnie aktualizowane.
W dyrektywach Komisji Europejskiej zaproponowano przepisy, które zwiększają możliwości egzekwowania stosowania płacy minimalnej, m.in. poprzez przedstawianie informacji o tym, w jaki sposób chroniona jest płaca minimalna.

Propozycja ujednolicenia przepisów w krajach członkowskich Unii Europejskiej ma za zadanie ochronę pracowników na umowach o pracę, którzy zarabiają kwotę minimalną, na podstawie której wyliczane są m.in składki na ubezpieczenie społeczne.

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie, to nie płaca zasadnicza, a ogólna kwota wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia, w skład którego wchodzi:

 • wynagrodzenie zasadnicze (które może być określane w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej lub jako wynagrodzenie prowizyjne);
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy, itd.;
 • nagrody i premie zgodne z regulaminem, ale tylko wypłacane jako element wynagrodzenia, a nie wyróżnienia;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • dodatek wyrównawczy, który wypłacany jest za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy albo choroby zawodowej.
Czego nie wliczamy do minimalnego wynagrodzenia
 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy wypłacanej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych;
 • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • ekwiwalentów, np. za pranie odzieży;
 • świadczeń urlopowych oraz świadczeń, które są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.