Cele edukacji ekologicznej

Klasyczne cele edukacji ekologicznej: 
-nauczanie postaw ekologicznie zrównoważonego gospodarowania środowiskiem i sposobów jego ochrony,
-pobudzenie do działania, zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony,
-zaszczepienie w społeczeństwie potrzeby przestrzegania norm i zakazów ekologicznych oraz potrzeby przeciwstawiania się zachowaniom zagrażającym środowisku,
-kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody,
-nauczanie postrzegania zależności miedzy stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw,
-kształtowanie międzynarodowej solidarności w dziedzinie ochrony środowiska.

Cele edukacji ekologicznej mogą być osiągnięte tylko przez jednoczesne kształcenie i wychowanie ekologiczne.

Koncepcje kształcenia ekologicznego
:
a) Model kształcenia multidyscyplinarnego- polega na wkomponowaniu treści związanych z ochroną środowiska w programy różnych przedmiotów.
b) Model kształcenia interdyscyplinarny- treści wyodrębnione z różnych przedmiotów składają się na program ochrony
środowiska.

Kształcenie ekologiczne na poziomie akademickim powinno być trzystopniowe: 
a) Ekologiczne kształcenie podstawowe- zapoznanie studentów z ogólnymi problemami współoddziaływania człowieka i przyrody oraz społeczeństwa i środowiska, a także z ogólnymi problemami ekologicznego bezpieczeństwa kraju i świata.
b) Ekologiczne kształcenie zawodowe- mające na celu poznanie problemów ekologicznych bezpośrednio lub pośrednio związanych z danym zawodem i dających podstawę do ich samodzielnego rozwiązywania
c) Specjalizacja ekologiczna- przygotowanie wysoko kwalifikowanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach praktycznych działań w zakresie ochrony środowiska.
Również informacja ekologiczna odgrywa bardzo ważna role w ochronie środowiska.

Źródłem informacji ekologicznej jest:  
instytucjonalna informacja masowa( środki masowego przekazu, czasopisma, plakaty),
-informacja pozainstytucjonalna( obserwacje własne, przekazy innych ludzi),
-informacja naukowa i popularnonaukowa( publikacje, raporty, filmy ekologiczne),
-informacja statystyczna.