Zdobądź dotację na działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Ponadto realizacja projektów przyczyni się do zaangażowania społeczności lokalnych w ochronę środowiska naturalnego, a także pośrednio do ograniczenia emisji CO2 poprzez przywracanie prawidłowego stanu mokradeł.

Termin składania wniosków: do 3 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,24,srodowisko-naturalne-i-ekosystemy-dzialania-zwiazane-z-ochrona-srodowiska-i-ekosystemow-prowadzone-przez-ngo-fundusz-malych-gran.html

Konkurs ofert: „Małopolska Pszczoła” 
Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:|
-ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
-ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
– promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
– dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
– prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
– odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
– promowaniu postaw ekologicznych.

Termin składania wniosków: do 29 maja 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1741449,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html