86,6 mln zł w ramach konkursu RPO Małopolska 2014-2020r na ekologiczną segregację odpadów.

Małopolska przeznaczy 86,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci, nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów oraz utylizację azbestu.

Nabór wniosków rusza 27 marca i potrwa do 5 maja 2017r. Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, które zajmują się rozwijaniem systemu gospodarki odpadami. Dla beneficjentów projektu samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 86, 6 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku br.

Wysokość wsparcia

Beneficjanci projektu będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości do 85% kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji, generujących dochód po ich ukończeniu. Powstałe nie dawno lub zmodernizowane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz kosztować powyżej 2 mln zł. W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie mogą otrzymać kompleksowe inwestycje, których wartość będzie mniejsza niż 8 mln zł.

Więcej informacji:
Regionalnego Programu Operacyjnego.