Jeszcze w tym roku na polskich drogach pojawi się 26 nowych fotoradarów, znamy ich lokalizację.

Jeszcze w tym roku na polskich drogach pojawi się 26 nowych fotoradarów. Ich lokalizacje zaproponował Instytut Transportu Samochodowego na podstawie dogłębnych analiz bezpieczeństwa.

Ogłoszono przetarg na zakup oraz instalację 26 fotoradarów, które usytuowane zostaną w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju. To kolejny etap realizowanego obecnie projektu rozbudowy CANARD, zakładającego zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących. 100 urządzeń pojawi się w nowych lokalizacjach, 11 urządzeń zostanie zainstalowanych w nieoznakowanych samochodach Inspekcji, a 247 urządzeń zastąpi dotychczas używane.

Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch. Występowanie tego typu obiektów w promieniu 500 m od miejsca koncentracji zdarzeń stanowiło dodatkowy argument za objęciem odcinka drogi lub obiektu drogowego automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Kolejnym etapem kwalifikacji miejsca do ustawienia stacjonarnego urządzenia rejestrującego była analiza geometrii przebiegu drogi pod kątem jej wpływu na prawidłowość pomiaru oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w analizowanym punkcie.

Odcinkowy pomiar prędkości i rejestratory wjazdu na czerwonym świetle

Kolejnym etapem rozbudowy systemu nadzoru nad ruchem drogowym będzie wybór lokalizacji oraz przetarg na odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.

Wypadki na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych, będące skutkiem niestosowania się kierujących do sygnału świetlnego, są jednymi z najbardziej tragicznych w skutkach. Wstępna kwalifikacja miejsc do objęcia nadzorem nad ruchem drogowym w zakresie ujawniania wjazdu na czerwonym świetle, przeprowadzona została w oparciu o analizę miejsc o największej intensywności zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach lub przejazdach kolejowych z sygnalizacją świetlną. Podczas analizy uwzględniono statystyki zdarzeń drogowych z ostatnich trzech lat, poprzedzających ocenę lokalizacji.

Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości służą do monitorowania średniej prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. Kluczową zaletą jest ich potencjalny zasięg, możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zazwyczaj jeden zestaw urządzeń obejmuje swoim nadzorem odcinek pomiarowy o długości od 1 do 6 km.

Istotnym warunkiem instalacji urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości jest wysoka intensywność zdarzeń, występująca w szeregu miejsc na niebezpiecznym odcinku drogi. Kluczowe jest również ustalenie, czy na analizowanym fragmencie drogi zainstalowano sygnalizację świetlną (skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd dla rowerzystów). Weryfikacji podlegała także jednolitość obowiązującego limitu prędkości (np. czy analizowany odcinek nie znajduje się częściowo w obszarze zabudowanym, a częściowo w niezabudowanym o innym ograniczeniu prędkości).

W ramach projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” Główny Inspektorat Transportu Drogowego dokonał zakupu i odbioru 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Urządzenia te w istotny sposób uzupełniają zasadniczą część infrastruktury kontrolnej, służącej do rejestrowania naruszeń związanych z niedostosowaniem się przez kierujących do obowiązujących limitów prędkości, na którą składa się obecnie 400 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, czyli tzw. fotoradarów. Rozwiązanie to ma charakter pionierski w skali naszego kraju, lecz jego skuteczność została już potwierdzona za granicą – jako przykład przywołać można tu między innymi włoski system o nazwie Safety Tutor, który w istotny sposób przyczynił się do redukcji liczby tragicznych zdarzeń na drogach, na których został zamontowany. Przewaga tego typu urządzeń polega między innymi na możliwości wymuszenia na kierowcach przestrzegania dopuszczalnej prędkości na dłuższym odcinku drogi. Można wskazać także na inne korzyści wykorzystywania tego typu sprzętu. Jazda ze stałą prędkością, przy braku intensywnych przyspieszeń, sprawia, iż znacząco ogranicza się emisję spalin zanieczyszczających środowisko, a zarazem poziom zużycia paliwa jest niższy, dzięki czemu jazda staje się bardziej ekonomiczna. Jednocześnie sam ruch drogowy ulega upłynnieniu.

Obecnie realizowany jest projekt pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W/w projekt jest rozwinięciem i kontynuacją projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” i służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym przy założeniu, że nadzorem objęte zostaną drogi wchodzące w skład całej krajowej sieci dróg publicznych. Działania zaplanowane w ramach zwiększenia skuteczności i efektywności systemu uwzględniają włączenie do systemu urządzeń najnowszej generacji. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg publicznych.
Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, tj.:
-spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków w obszarze oddziaływania projektu;
-zwiększenie efektywności i usprawnienie działań CANARD (m.in. poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących);
-zwiększenie łącznej liczby dróg objętych automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym.

Po przeprowadzeniu analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniającej przyczyny wypadków drogowych i kolizji drogowych w kontekście ustawowych kompetencji GITD i zakresu właściwości rzeczowej CANARD, zostaną wytypowane lokalizacje dla nowych urządzeń rejestrujących. Docelowo system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych.

W ramach nowego projektu przewidziano również, rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD, oraz zapewnienie zaplecza funkcjonalnego projektu (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług dodatkowych). Koszty realizacji projektu to 162 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie aż 85 %, czyli 137,7 mln zł.

Instalacje nowych urządzeń rejestrujących rozpoczną się w IV kwartale 2020 r.